top of page

VEDTEKTER

Vedtekter for Kvinneaktivistene Oslo

Vedtatt 05.06.21

 

Interesseorganisasjonens navn er Kvinneaktivistene Oslo og ble stiftet 05.06.21

 

§ 1. Formål

Kvinneaktivistene skal være en radikalfeministisk aktivistorganisasjon for kvinner og skal arbeide for å fremme kvinnefrigjøring. Med kvinner mener vi kvinner.

 

§ 2. Organisatorisk tilknytning

Kvinneaktivistene Oslo er en frittstående interesseorganisasjon, som er partipolitisk og religiøst uavhengig.

 

§ 3. Medlemmer

Alle kvinner som slutter seg til organisasjonens plattform og vedtekter kan bli fullverdige medlemmer. Alle som slutter seg til organisasjonen plattform og vedtekter kan bli støttemedlemmer.

 

§ 4. Stemmerett og valgbarhet

Alle fullverdige medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen.

 

§ 5. Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 2 år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan av styret strykes som medlem av organisasjonen.

 

 6. Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta refusjon for faktiske utgifter. Utgifter til refusjon for faktiske utgifter skal framgå av regnskap.

 

7. Årsmøte

Årsmøtet som holdes hvert år om våren er Kvinneaktivistene Oslos høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles av årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene digitalt senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har tilgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn 1 stemme, og stemmegiving kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

 

§ 8. Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt møteleder. Årsmøtet velger også referent og protokollunderskrivere.
 

§ 9. Stemmegiving på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

§ 10. Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:         
1. Behandle Kvinneaktivistene Oslos årsmelding

2. Behandle Kvinneaktivistene Oslos regnskap i revidert form

3. Behandle innkomne forslag

4. Fastsette kontingent

5. Vedta Kvinneaktivistene Oslos budsjett

6. Velge styre og økonomiansvarlig

 

§ 11. Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter.
 

§ 12. Styret

Kvinneaktivistene Oslo er organisert etter prinsippet om flat struktur. Medlemsmøtet er høyeste organ mellom årsmøtene.

Styret skal:   
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser

2. Administrere og føre nødvendig kontroll med Kvinneaktivistenes økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

3. Representere Kvinneaktivistene utad eller delegere dette til andre medlemmer

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 

§ 13. Eksklusjon

Dersom et medlem skader eller motarbeider Kvinneaktivistene Oslo eller bryter med vedtekter og plattform, kan organisasjonen vedta eksklusjon. Vedtak om eksklusjon skal være skriftlig med begrunnelse. Eksklusjon krever kvalifisert flertall, 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet. 

 

§ 14. Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 15. Oppløsning

Oppløsning av Kvinneaktivistene Oslo kan bare behandles av ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Ved oppløsning av Kvinneaktivistene Oslo skal eventuell eiendom eller økonomiske midler doneres til verdig formål av feministisk karakter. Dette avgjøres av årsmøtet.

bottom of page